Witaj na oficjalnym blogu Studenckiego Koła Naukowego Mare Nostrum! / Welcome to Mare Nostrum's official blog!

Tuesday, January 17, 2012

Mare Nostrum in 2012th


Studenckie Koło Naukowe Mare Nostrum powstało w 1994 roku przy Zakładzie Archeologii Egejskiej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. W bieżącym roku MN zacieśni krąg swoich archeologicznych zainteresowań do greckich obszarów Morza Egejskiego w epoce brązu i skupi się głównie na dziejach, wytworach i pozostałościach kultury minojskiej i mykeńskiej.


Mare Nostrum is a students’ scientific organization established at the University of Warsaw (Aegean Archaeology’s department in the Institute of Archaeology) in 1994th. This year MN will limit its archaeological interests to Greek territories placed around the Aegean Sea during the Bronze Age and focus on history, manufactures and relicts of Minoan and Mycenaean cultures.


Głównymi celami Koła w 2012 będą promocja wiedzy na temat archeologii i kultury egejskiej oraz zachęcenie wszystkich zainteresowanych tym działem nauki do udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez MN lub takich, w których Koło będzie brało udział w pierwszej połowie bieżącego roku:

-udział w Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik (odbywającym się 12 maja 2012 roku w Parku Rydza Śmigłego) gdzie MN zaprezentuje różne rodzaje warsztatów egejskich i zaprosi zwiedzających do samodzielnego spróbowania swych sił w produkcji prehistorycznych przedmiotów codziennego użytku oraz ozdób, a dzieci także do zabawy replikami autentycznych przedmiotów z epoki brązu oraz wspólnego tańca

-udział w Dniach Archeologa (odbywających się na kampusie UW w dniach 25 i 26 maja 2012) gdzie MN zaprezentuje efekty zastosowania archeologii doświadczalnej w dziedzinie rzemiosł egejskich, a także zachęci do zapoznania się z nową ofertą obejmującą częściowe studia zagraniczne na Uniwersytecie w Katanii (Sycylia) w dziedzinie archeologii egejskiej właśnie

-pomoc w przygotowaniu oraz udział w tegorocznym objeździe po Krecie (zaplanowanym przez panią mgr Agatę Ulanowską wstępnie na koniec maja 2012 roku) organizowanym przez Zakład Archeologii Egejskiej

-szerzenie wiedzy na temat współpracy nawiązanej pomiędzy Instytutem Archeologii a Uniwersytetem w Katanii (Sycylia), promowanie możliwości i korzyści jakie udział w tym projekcie daje studentom pragnącym rozwijać wiedzę w dziedzinie archeologii egejskiej

-śledzenie wydarzeń  i informowanie o  projektach, publikacjach etc. nawiązujących swą tematyką do zainteresowań Koła. 


This year the organization’s main aims will consist in promoting knowledge about Aegean Archaeology and Aegean culture and encouraging everyone interested with this subject to participate in all ventures organized by MN or in which it will take part in the next six months:

-participation in “Piknik Naukowy 2012” (the annual Science Fair organized in Warsaw by Copernicus Science Center and Polish Radio) where MN will present diverse kinds of Aegean workshops and invite the visitors to try to reproduce some of prehistoric objects of everyday use and ornaments, while kids will have the chance to play with replicas of authentic Bronze Age objects and learn Greek dances along a professional group of dancers

-participation in “Dni Archeologa” (Archaeologist’s Days - a fair organized at the University’s campus 25th and 26th of May) where MN will present the effects of application of experimental archaeology and to encourage the visitors to acquaint themselves with the new offer of Aegean studies hold partially at the University of Catania in Sicily

-help in preparing and take part in this year’s scientific trip to Crete (planned by Mrs. Agata Ulanowska to take part in the end of May) organized by the Aegean Archaeology Department

-promoting knowledge about the collaboration established between the Institute of Archaeology (Warsaw) and the University of Catania (Sicily), the possibilities and benefits that it offers to students participating in the project to broaden their knowledge in the field of Aegean Archaeology

-following and informing about all kind of events, projects, publications etc. referring to the organization’s interests.


Text: Katarzyna Żebrowska

No comments:

Post a Comment